10
مهر

در غدیر خم چه گذشت ؟

معاشرالناس: همواره مراقب هبوط اعمالتان باشید و مرتکب عملی نشوید که اعمال خوبتان رنگ ببازد و ویرانتان کند و حسادت مهم ترین عامل حبط عمل است و بپرهیزید از این ویرانگر عظمی، که همین حسادت بود که آدم را سقوط داد از جنت المأوی و بدانید که مطمئن ترین و عمیق ترین دستگیره های ایمان ،  دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خدا و دوست داشتن دوستان خدا و بیزاری جستن از دشمنان خداست واین چیزی نیست جز تولی وتبری وتااین دونباشدعباداتتان بی حاصل وغیر مقبول است .ملعون کسی است که این گفتارم رانپذیرد وباعلی دشمنی کند وولایتش رانپذیرد. وهر آن مراقبت کنید از لسانتان وهر آنچه موجبات خشنودی خدای سبحان رادر پی دارد به زبان آرید واز دروغ و غیبت وتهمت و ناسزا دوری بجویید ورفتار وگفتارتان را بامحوریت خدابسنجید واگر راضی به بیانش بود به زبان آرید وگرنه دم فرو بندید وخدای قادر متعال رابه خاطر نعمات بی حد وحصرش سپاس گویید ورضا باشید در شادی ورنج و آسایش و سختی که همه حکمتی از حکمات حکیمانه خدای بزرگ است .وشما راتوصیه میکنم به نیت هاتان وبه خواسته هایتان برای دیگران که هرگاه نیت فاسد شود بلاوگرفتاری پیش می آید وخداوند مکر پیمان شکنان وبد خواهان راتباه میکند وبه باوفایان مهر میورزد .ومرگ راهمواره به یاد داشته باشید وغافل از این مهم نشوید که در آن سرای باید قایل به کردار وگفتارتان باشید وحتی نیات وباورهایتان نیز به تجسم در می آیند واین حقیقتی است غیر قابل انکار.

یامعشر الناس باتمام وجود خویش پیمان ببندید که تاهمیشه به پای این انتصاب وانتخاب الهی باقی میمانید واز علی حمایت مینمایید.وبدانید که خدا اورا برایتان صاحب اختیار و امام قرار داده وپیروی از اورا برمهاجر وانصار بر صحرانشین وشهر نشین برعرب وعجم برآزاده و برده بر کوچک وبزرگ برسفید وسیاه وبرهر یکتاپرست لازم شمرده .ای مردم در قرآن اندیشه کنید وژرفی آیاتش رادریابید وبه خداسوگند که کسی از باطن وتفسیر آن آگاه نمیشود مگر همین که بازویش راگرفته ام واو علی بن ابی طالب است واو ودیگر اوصیا از نسل اومجری قانون جاودان الهی اند .براستی من نبی وعلی وصی من است. بدانید که آخرین امام ما مهدی قایم است واوست که انتقام گیرنده از ظالمین است.1

1.طاهره بداقی . کتابدار مدرسه امام صادق ع شاهرود

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: · 2


free b2evolution skin

نظری موجود نیست


فرم در حال بارگذاری ...